เนื้อหาของคอร์ส
การแนะแนวอาชีพ(Vocational Guidance)
0/1
กิจกรรมแนะแนว (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ความกล้าแสดงออก หมายถึง การมีความกล้าหาญที่แสดงตน แสดงความสามารถที่จะเข้ากิจกรรมต่าง ๆ ให้ปรากฏแก่ที่ประชุมหรือต่อหน้าคนจำนวนมาก ๆ และปรากฏตัวแสดงความสามารถนั้น จะต้องมีความสามารถนั้น จะต้องมีความเชื่อมั่นใจตนเอง ไม่เคอะเขิน วิตกกังวลหรือขลาดกลัว