วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ง13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

1. การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

     ของเล่น ของใช้ส่วนตัว เช่น กล่องดินสอ เสื้อผ้า แก้วน้ำพลาสติก ซึ่งเราเล่นหรือใช้งานประจำ นอกจากจะต้องเล่นและใช้งานอย่างทะนุถนอมแล้ว ควรบำรุงรักษาและซ่อมแซมไม่ให้ชำรุดเสียหาย

     สาเหตุที่ของเล่น ของใช้ส่วนใหญ่ชำรุดเสียหาย ดังแผนภาพความคิด

     เล่นหรือใช้งานผิดวิธี

                                                           สาเหตุ      ของเล่น ของใช้ชำรุดเสียหาย    


                             เล่นหรือใช้งานแล้วไม่เก็บไว้ที่เดิม

ถ้าต้องการให้ของเล่น ของใช้ยังมีสภาพดีไว้เล่นและใช้งานได้นาน ควรบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ดังนี้

 1. สำรวจชนิดของวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ของใช้ที่ชำรุด เพื่อจะได้บำรุงรักษาและซ่อมแซมได้ถูกต้อเหมาะสม
 2. ศึกษาคู่มือหรือคำแนะนำการใช้งานที่บริษัทผู้ผลิตได้จัดทำขึ้น พร้อมกับของเล่นหรือของใช้นั้น
 3. ตรวจสอบสภาพของเล่นหรือของใช้นั้นว่าชำรุดส่วนใดหรือชำรุดอย่างไร จะได้บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมได้ถูกต้อง    

          การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมของเล่น ของใช้นั้น ๆ ให้มีสภาพเหมือนเดิม เพื่อให้นำกลับไปเล่นหรือใช้งานได้อีก โดยคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

      1. ความปลอดภัยในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงาน

      2. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมืออย่างประหยัดและรู้คุณค่า ควรใช้อย่างระมัดระวัง หมั่นบำรุงรักษาและซ่อมแซมเมื่อชำรุด

      3. การนำเอาเทคโนโลยี ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการทำงานเพื่อประหยัดเวลาและเแรงงาน

      4. การทำงานด้วยความรับผิดชอบ ประณีต ละเอียด รอบคอบ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรู้จักใช้ทรัพากรอย่างประหยัด

      5. ทำความสะอาดและจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลังใช้งาน เพื่อความสะดวกในการหยิบใช้งานครั้งต่อไป

2. ประโยชน์ของการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

การบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวมีประโยชน์ ดังนี้

 • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่นและของใช้ส่วนตัวใหม่
 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเล่นและของใช้ส่วนตัว
 • เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถบำรุงรักษาของเล่นและซ่อมแซมของใช้ส่วนตัวได้ด้วยตนเอง
 • ฝึกนิสัยให้เป็นคนละเอียดรอบคอบ ประณีต รับผิดชอบ และเป็นคนช่างสังเกต

3. ตัวอย่างการบำรุงรักษาของเล่นและการซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

    1. การบำรุงรักษาของเล่น

 • ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดของเล่น
 • ใช้กาวติดชิ้นส่วนที่แตกหักของของเล่นที่ทำจากพลาสติกให้ดีดังเดิม
 • ใช้ไขควงขันสกรูว (ตะปูควง) ที่หลุดออกจากของเล่นให้แน่นเหมือนเดิม
 • ใช้มือหรือประแจหมุนนอตที่หลุดออกจากของเล่นให้แน่นเหมือนเดิม

    2. การซ่อมแซมของใช้ส่วนตัว

 • การซ่อมแซมกล่องดินสอพลาสติกที่แตกหักด้วยการติดกาวชนิดติดทนนาน
 • การใช้กาวติดพื้นรองเท้าที่หลุด
 • การใช้สกอตเทปหรือเทปกาวติดสมุดหรือหนังสือที่ขาด
 • การซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดด้วยการเย็บ
ไฟล์ตัวอย่าง
การงานอาชีพ ป.3 หน่วยที่ 4งานช่าง.pdf
ขนาด: 484.08 KB
ใบงานงานช่าง ป.3.pdf
ขนาด: 326.43 KB