วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ง21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

การเกษตร หมายถึง การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมงและการทำป่าไม้ ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตที่นำมาใช้บริโภคในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้

1.1 ความหมายของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1.2 ประโยชน์ของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

1.3 ตัวอย่างการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

– มะม่วงกวน , นำ้ส้มคั้น , สับปะรดกวน, ลูกชิ้นปลา , ไก่ยอ, ข้าวเกรียบปลา

2. การจัดสวนในภาชนะ

2.1 ความหมายของการจัดสวนในภาชนะ

2.2 ประเภทของการจัดสวนในภาชนะ

2.3 พรรณไม้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดสวนในภาชนะ

การดูแลรักษาสวนในภาชนะ

2.4 ขั้นตอนการจัดสวนในภาชนะ

 2.5 การดูแลรักษาสวนในภาชนะ

2.6 การนำสวนในภาชนะไปใช้ประโยชน์

ไฟล์ตัวอย่าง
งานเกษตร.pdf
ขนาด: 1.53 MB