วิชาการงานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ง21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การใช้อุปกรณ์อำนวยความสะอาดในการทำงานบ้าน

อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน เป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้ในการทำความสะอาดตัวบ้าน บริเวณบ้าน และทำงานบริการในบ้าน เช่น ซักผ้า รีดผ้า ประกอบอาหาร

1.1 หลักการเลือกใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการทำงานบ้านมีหลักการดังนี้

1. ความเหมาะสมกับลักษณ์ะงาน 

2.ความปลอดภัยในการใช้งาน

3. ความประหยัด

4. การใช้งานและการดูแลรักษาง่าย

1.2 การใช้อุปกรณอำนวยความสะดวกในการทำงานบ้าน

– อุปกรณ์ทำความสะอาด

– อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการประกอบอาหาร

2 . การจัดและตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้าน

2.1 หลักการจัดและตกแต่งห้องต่างๆภายในบ้าน

2.2 กระบวนการจัดและตกแต่งห้องต่าง ๆภายในบ้าน

2.3 การจัดและตกแต่งห้องต่างๆ ภายในบ้าน

ไฟล์ตัวอย่าง
งานบ้าน.pdf
ขนาด: 1.27 MB