Course Content
วิชาการอ่านเชิงวิเคราะห์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ท30207) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

ให้นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับร้านหนังสือในไทยจาก file ที่แนบไว้ข้างต้น

Exercise Files
ร้านหนังสือกลุ่มเป้าหมายนักเรียน นักศึกษา.pdf
Size: 5.67 MB