วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1(ค21202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การบวกพหุนาม


            พิจารณาสองพหุนามต่อไปนี้
    3x-6 และ 2x+9
    เขียนพหุนามทั้งสองนี้ในรูปการบวกดังนี้
    (3x-6)+(2x+9)
เมื่อทำพหุนาม (3x-6)+(2x+9) ให้เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จ จะได้ดังนี้
    (3x-6)+(2x+9) = 3x-6+2x+9
                            = (3x+2x)+(-6+9)
                            = 5x+3
เรียกพหุนาม ว่าผลบวกของพหุนาม 3x-6 และ 2x+9
        นั่นคือ(3x-6)+(2x+9) = 5x+3
การหาผลบวกของพหุนามใช้หลักเกณฑ์ดังนี้

 การหาผลบวกของพหุนามทำได้โดยนำพหุนามมาเขียนในรูปการบวกและถ้า มีพจน์ที่คล้ายกัน ให้บวกพจน์ท่คล้ายกันเข้าด้วยกัน

ตัวอย่างที่ 1 จงหาผลบวกของพหุนามในแต่ละข้อต่อไปนี้
1.) -4x+7 และ x-5
            (-4x+7) + (x-5) = -4x+7+x-5
                                     = (-4x+x)+(7-5)
                                     = -3x+2
2.) 3x-8 และ y-6z
            (3x-8) + (y-6z) = 3x-8+y-6z
                                     = 3x+y-6z-8

https://www.youtube.com/watch?v=BwM9sD-WKsI
ไฟล์ตัวอย่าง
การบวกพหุนาม.pdf
ขนาด: 676.44 KB
แบบฝึกหัดที่ 3 การบวกพหุนาม.pdf
ขนาด: 515.19 KB