Course Content
ศักดิ์ศรีและอิสรภาพ
- บอกถึงการความอ่อนแอของมนุษย์และความรักเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ได้ - อธิบายถึงวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับพี่น้องได้อย่างมีความสุขได้ - อธิบายถึงการเผยแพร่ของบาปและผลร้ายของมันได้
0/21
พิธีบูชาขอบพระคุณ
- บอกความหมายและความสำคัญของพิธีบูชาขอบพระคุณได้ - บอกความหมายของอิริยบท และรู้จักวางตัวในพิธีกรรมได้อย่างเหมาะสม - บอกเกี่ยวกับอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ และความหมายของสีที่ใช้ในพิธีกรรมได้
0/14
ประวัตินักบุญนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล
เล่าประวัติของท่านนักบุญวินเซนต์เดอปอลบุรุษผู้อุทิศตนเพื่องานสังคมสงเคราะห์ได้และสามารถนำแบบอย่างชีวิตของท่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
0/5
วิชาคริสตศาสนา 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส 230202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

        พิธีบูชาขอบพระคุณ  เป็นการรื้อฟื้นการที่พระเยซูเจ้าทรงมอบพระองค์เอง เป็นเครื่องบูชาถวายแด่พระเป็น เจ้าบนไม้กางเขน พิธีบูชา เป็นสุดยอดของพิธีกรรมทางคริสต์ศาสนา ที่มีคุณค่ามากกว่าพิธีกรรมใด ๆ