เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การกำหนดสีให้กับตัวอักษรทั้งเอกสาร
        การกำหนดสีให้กับตัวอักษรทั้งเว็บเพจเราสามารถทำได้จากแท็ก <BODY> โดยกำหนดจาก Attributes “Text” โดยมีรูปแบบดังนี้

        กำหนดสีพื้นหลังจากชื่อสีมาตรฐาน
        <BODY Text = “สีพื้นหลัง”>
        ….
        </BODY>
       
        กำหนดสีพื้นหลังจากเลขฐาน 16
        <BODY Text = “#RRGGBB”>
        ….
        </BODY>

ตัวอย่าง body_text.html
<HTML>
<HEAD><TITLE> Heading </TITLE></HEAD>
<!– BODY Text=”Red” –>
<BODY Text=”#FF0000″>
The Internet is a collection of information stored in computers physically located throughout the world.<BR>
Much of the information on the Internet is organized onto electronic pages. You’ll bring one page to your computer screen, discover its contents, and have the option of bringing more pages of information.
</BODY>
</HTML>