เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การกำหนดเครื่องหมายหัวข้อและเลขลำดับ
        คำสั่งในการแสดงรายการแบบไม่มีลำดับ (Unordered List) Unordered List หรือ Bullet List นั้น ในภาษา HTML ได้กำหนดคำสัง่ ในการอำนวยความสะดวกในการสร้าง Bullet ขึ้นไว้ด้วย เพื่อแสดงเครื่องหมายหน้าหัวข้อเรื่องหรือลำดับของรายการต่าง ๆ โดยไม่มีการเรียงลำดับ โดยมีรูปแบบดังนี้

        <UL> <LI> … ข้อความ …
             <LI> … ข้อความ …
             <LI> … ข้อความ …
        … ………..
        </UL>

ตัวอย่าง bullet1.html

<HTML>
<HEAD><TITLE> List Item </TITLE></HEAD>
<BODY>
<UL>Viewing the Navigator Window
     <LI>Window and frames
     <LI>Colors and underlining
     <LI>Company logo
     <LI>Progress bar
     <LI>Status message area
</UL>
</BODY>
</HTML>

        เรายังสามารถระบุชนิดของเครื่องหมายได้ด้วย Attributes “Type” ในแท็ก <UL> หรือ <LI> โดยมีรูปแบบดังนี้

        <UL Type = “ชนิดของเครื่องหมาย”>
        <LI Type = “ชนิดของเครื่องหมาย”>

ชนิดของเครื่องหมายมีด้วยกัน 3 แบบ ดังนี้
        Disc คือ •
        Circle คือ o
        Square คือ 􀂃

คำสั่งในการแสดงรายการแบบเป็นลำดับ (Ordered List)
        เราสามารถแสดงรายการแบบเป็นลำดับ คือ Ordered List หรือ Number List ได้ โดยการใช้ตัวเลขหรือตัวอักษรเป็นตัวกำหนดแสดงลำดับ โดยมีรูปแบบดังนี้

        <OL Type = “ชนิดของตัวเลข” Start = “ตัวเลขเริ่มต้น”>
             <LI> … ข้อความ …
             <LI> … ข้อความ …
             <LI> … ข้อความ …
        … ………..
        </OL>

ชนิดของ Type กำหนดเลขลำดับได้ดังนี้
        A แสดงตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ (Caplital letters)
        a แสดงตัวอักษรพิมพ์เล็ก (Small letters)
        I แสดงตัวเลขโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ (Large Roman numerals)
        i แสดงตัวเลขโรมันตัวพิมพ์เล็ก (Small Roman numerals)
        1 แสดงตัวเลขอารบิก (Small Roman numerals)

ตัวอย่าง order_list.html

<HTML>
<HEAD><TITLE> Order List </TITLE></HEAD>
<BODY>
<OL Type=”I”>My computer in my dream
     <LI>Inter Pentium 4 processor 2.0 GHz
     <LI>RDRAM 256 MB
     <LI>Harddisk 50 GB ATA-100
     <LI>52X CD-Rom Drive
     <LI>Speakers (Labtec) 160 Watt
     <LI>Asus GeForce3 64 MB
     <LI>Creative Sound Baster
     <LI>Monitor Sony Wega 20″
</OL>
</BODY>
</HTML>