เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่งในการกำหนดหัวเรื่อง (Headding)
        การกำหนดหัวเรื่องเราจะใช้คำสั่ง Headding <H> เพื่อแสดงอัตราอักษรขนาดใหญ่กว่าปกติ เช่น ชื่อบท, ชื่อหัวข้อ เป็นต้น คำสั่ง heading มีด้วยกัน 6 ระดับ โดยที่ระดับ 1 จะมีขนาดใหญ่สุด และระดับ 6 จะมีขนาดเล็กที่สุด มีรูปแบบคำสั่ง ดังนี้

<H1> …. </H>
<H2> …. </H>
<H3> …. </H>
<H4> …. </H>
<H5> …. </H>
<H6> …. </H>

ตัวอย่าง head.html

<HTML>
<HEAD><TITLE> Heading </TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1> Heading Levle 1 </H>
<H2> Heading Levle 2 </H>
<H3> Heading Levle 3 </H>
<H4> Heading Levle 4 </H>
<H5> Heading Levle 5 </H>
<H6> Heading Levle 6 </H>
</BODY>