Course Content
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

การตีเส้นแนวนอน (Horizontal Line)
        ภาษา HTML มีคำสั่งช่วยในการตีเส้นแนวนอน เพื่อแยกเอกสารออกเป็นส่วน ๆ ให้ง่ายต่อการดูรูปแบบเอกสารมากขึ้น โดยมีรูปแบบดังนี้

        <HR>

        สำหรับคำสั่ง <HR> นี้จะไม่มีแท็กปิด เป็นคำสั่งในลักษณะที่เรียกว่าแท็กเปิด ซึ่งถ้าเป็นคำ default จะแสดงเส้นขนาด 2 pixels เต็มจอภาพ แต่คำสั่ง <HR> ยังมี Attributes ช่วยในการกำหนดความหนา, ความยาว, การจัดตำแหน่ง และการกำหนดความทึบของเส้น โดยมีรูปแบบดังนี้

        <HR Size = “ความหนาของเส้น”
        Width = “ความยาวของเส้น”
        Align = “ตำแหน่งการจัดวาง”
        Noshade>

Size เป็นการกำหนดความหนาให้กับเส้น ขนาดปกติ คือ 2 pixels
Width เป็นการกำหนดความยาวให้กับเส้น สามารถกำหนดเป็นทั้ง pixels และ % โดยปกติ
ถ้าไม่กำหนด เส้นจะยาวเต็มจอภาพ
Align เป็นการกำหนดตำแหน่งการจัดวางของเส้น ประกอบด้วย
        Left คือ การจัดเส้นชิดซ้ายของบรรทัด
        Center คือ การจัดเส้นอยู่กึ่งกลางบรรทัด
        Right คือ การจัดเส้นชิดขาวของบรรทัด
Noshade เป็นการกำหนดแสดงเส้นทึบไม่มีการแรงเงาของเส้น

ตัวอย่าง horizontal_line.html

<HTML>
<HEAD><TITLE> Horizontal Line </TITLE></HEAD>
<BODY>
เส้นขนาดปกติ
<HR>
เส้นความหนา 5
<HR Size=”5″>
เส้นความหนา 20
<HR Size=”20″>
เส้นความยาว 200
<HR Width=”200″>
เส้นความยาว 50% ของจอภาพ
<HR Width=”50%”>
เส้นความหนา 20 ความยาว 20%
<HR Szie=”20″ Width=”20%”>
เส้นความหนา 10 ความยาว 20% และอยู่ชิดซ้ายของบรรทัด
<HR Szie=”10″ Width=”20%” Align=”Left”>
เส้นความหนา 10 และแสดงเส้นทึบโดยไม่มีการแรเงาของเส้น
<HR Szie=”10″ Noshade>
</BODY>
</HTML>