เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่งการจัดตำแหน่งของข้อความ (Paragraph Break)
        เราจะใช้คำสั่ง <P> ในการจัดย่อหน้าของข้อความในเว็บเพจ ซึ่งคำสั่ง <P> นั้น จะมี Attributes เป็นคำสั่งเสริมช่วยในการจัดตำแหน่งของย่อหน้าคือ Alignment โดยมีรูปแบบดังนี้

        <P Align = “ตำแหน่ง” > …. ข้อความ …. </P>

ตำแหน่งที่ใช้ในการจัดย่อหน้ามีด้วยกันสามลักษณะคือ
        – Left จัดข้อความชิดซ้ายบรรทัด
        – Center จัดข้อความกึ่งกลางบรรทัด
        – Right จัดข้อความชิดขวาบรรทัด

        โดยปกติค่าเริ่มต้นของ Alignment จะอยู่ที่ Left คือจัดข้อความชิดซ้ายของบรรทัด

ตัวอย่าง paragraph.html

<HTML>
<HEAD><TITLE> Paragraph </TITLE></HEAD>
<BODY>
<H4>การจัดย่อหนา้ ในเวบเพจ</H4><BR>
<P ALIGN=”Left”>
ข้อความชิดซ้ายบรรทัด
</P>
<P ALIGN=”Center”>
ข้อความกึ่งกลางบรรทัด
</P>
<P ALIGN=”Right”>
ข้อความชิดขวาบรรทัด
</P>
</BODY>
</HTML>

คำสั่งจัดวางข้อความกึ่งกลางบรรทัด (Center)
        ในการจัดวางตำแหน่งของข้อความด้วยภาษา HTML นอกจากจะใช้คำสั่ง <P Align= “ตำแหน่ง”> แล้วเรายังสามารถกำหนดกลุ่มข้อความหรือรูปภาพให้อยู่กึ่งกลางได้ด้วยคำสั่ง <CENTER> ที่มีรูปแบบกระชับกว่าโดยมีรูปแบบดังนี้

        <CENTER> …. ข้อความ …. </CENTER>

        ซึ่งข้อความที่ได้จะอยู่กึ่งกลางบรรทัด เหมาะกับการสร้างข้อความที่เป็นหัวเรื่อง

ตัวอย่าง center.html

<HTML>
<HEAD><TITLE> Center </TITLE></HEAD>
<BODY>
<H1><CENTER>การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง</CENTER></H1>
<H2><CENTER>การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น </CENTER></H2>
<H3><CENTER>วิทยากร อ.จักรภพ ใหม่เสน</CENTER></H3>
</BODY>
</HTML>