เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่งในการกำหนดลักษณะตัวอักษร (Style)
        ในภาษา HTML มีคำสัง่ ที่ช่วยในการกำหนดลักษณะตัวอักษรให้มีความเด่นชัด เพื่อความเหมาะสมกับงานในลักษณะต่าง ๆ โดยมีรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
        • การกำหนดตัวอักษรตัวหนา (Bold) ใช้แท็ก <B>
        • การกำหนดตัวอักษรตัวเอียง (Italic) ใช้แท็ก <I>
        • การกำหนดขีดเส้นใต้ตัวอักษร (Underline) ใช้แท็ก <U>
        • การกำหนดตัวอักษรตัวพิมพ์ดีด (Typewriter) ใช้แท็ก <TT>
        • การกำหนดขีดเส้นพาดทับกลางตัวอักษร (Strikethrough) ใช้แท็ก <S>
        • การกำหนดตัวอักษรตัวห้อย (Subscript) ใช้แท็ก <SUB>
        • การกำหนดตัวอักษรตัวยก (Superscript) ใช้แท็ก <SUP>
        • การกำหนดตัวอักษรตัวโต (Big) ใช้แท็ก <BIG>
        • การกำหนดตัวอักษรตัวเล็ก (Small) ใช้แท็ก <SMALL>

        <B> … ข้อความ … </B>
        <I> … ข้อความ … </I>
        <U> … ข้อความ … </U>
        <TT> … ข้อความ … </TT>
        <S> … ข้อความ … </S>
        <SUB> … ข้อความ … </SUB>
        <SUP> … ข้อความ … </SUP>
        <BIG> … ข้อความ … </BIT>
        <SMALL> … ข้อความ … </SMALL>

ตัวอย่าง style.html
<HTML>
<HEAD><TITLE> Font Face </TITLE></HEAD>
<BODY>
แบบตัวอักษรปกติ
แบบตัวอักษรหนา <B>Bold</B><BR>
แบบตัวอักษรเอียง <I>Italic</I><BR>
แบบตัวอักษรขีดเส้นใต้ <U>Underline</U><BR>
แบบตัวอักษรตัวพิมพ์ดีด <TT>Typewriter</TT><BR>
แบบตัวอักษรขีดเส้นพาดทับกลางตัวอักษร <S>Strikethrough</S><BR>
แบบตัวอักษรตัวห้อย <SUB>Subscript</SUB><BR>
แบบตัวอักษรตัวยก <SUP>Superscript</SUP><BR>
แบบตัวอักษรตัวโต <BIG>Big</BIG><BR>
แบบตัวอักษรตัวเล็ก <SMALL>Small</SMALL>
</BODY>
</HTML>