เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่งในการกำหนดสี และการจัดตำแหน่งของข้อมูลในตาราง
        ในการสร้างตารางในภาษา HTML มี Attributes ที่ช่วยเพมิ่ สีสันและความเหมาะสมให้กับตาราง คือ
        •Align ใช้กำหนดการจัดตำแหน่งของข้อมูลในตางราง ไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือภาพ กำหนดได้ 3 ลักษณะ
             Left กำหนดการจัดวางแบบชิดขอบซ้ายของตาราง
             Right กำหนดการจัดวางแบบชิดขอบขาวของตาราง
             Center กำหนดการจัดวางแบบกึ่งกลางของตาราง
        • BGColor เป็นการกำหนดพื้นสีภายในตารางที่อยู่ในแถวนั้น

ตัวอย่าง table3.html
<HTML>
<HEAD><TITLE> Table Tag </TITLE></HEAD>
<BODY>
<CENTER>
<H2>Report Sale 2001</H2>

<TABLE Border=”3″ CellSpacting=”5″ CellPadding=”3″>
<CAPTION Aling=”Bottom”> Summation Sale Report </CAPTION>
     <TR Aling=”Center” BGColor=”Whitegreen”>
          <TH>Month</TH>
          <TH>Sale A</TH>
          <TH>Sale B</TH>
          <TH>Sale C</TH>
     </TR>
     <TR Align=”Center” BGColor=”Yellow”>
          <TD>January</TD>
          <TD>500</TD>
          <TD>800</TD>
          <TD>700</TD>
     </TR>
     <TR Align=”Center” BGColor=”Skyblue”>
          <TD>February</TD>
          <TD>1200</TD>
          <TD>1000</TD>
          <TD>300</TD>
     </TR>
     <TR Align=”Center” BGColor=”Pink”>
          <TD>Mar</TD>
          <TD>900</TD>
          <TD>400</TD>
          <TD>600</TD>
     </TR>
</TABLE>
</CENTER>
</BODY>
</HTML>