เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 1 (ง30241) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

โดเมนเนม (Domain Name) หรือที่เข้าใจกันทั่วไป คือ ชื่อเรียกเว็บไซต์นั่นเอง การจดทะเบียนโดเมนเนมจึงเป็นการลงทะเบียนชื่อให้กับเว็บไซต์ของเราในโลกอินเตอร์เน็ต โดเมนเนมที่ขอจดทะเบียนจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น และควรตั้งให้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภายในเว็บไซต์ หรือเกี่ยวข้องกับสินค้าและ บริการ ตลอดจนใช้คำง่าย ๆ ให้จำได้ เช่น sanook.com และ yahoo.com เป็นต้น

ความหมายของซับโดเมน
.com คือ กลุ่มองค์การค้า (Commercial) เช่น www.ibm.com
.edu คือ กลุ่มการศึกษา (Education) เช่น www.chula.edu
.gov คือ กลุ่มองค์การรัฐบาล (Government) เช่น www.whitehouse.gov
.mit คือ กลุ่มองค์การทหาร (Military) เช่น www.dtic.mil
.net คือ กลุ่มองค์การบริการเครือข่าย (Network Services) เช่น www.ksc.net
.org คือ กลุ่มองค์กรอื่นๆ (Organizations) เช่น www.greenpeace.org

.ac คือ สถาบันการศึกษา (Academic) เช่น www.klw.ac.th
.co คือ องค์กรธุรกิจ (Commercail) เช่น www.lazada.co.th
.or คือ องค์กรอื่นๆ ที่ไม่แสวงหากำไร (Organizations) เช่น www.gsb.or.th
.go คือ หน่วยงานรัฐบาล (Government) เช่น www.thaigov.go.th

.au คือ ออสเตรเลีย (Austtralia)
.fr คือ ฝรั่งเศส (France)
.hk คือ ฮ่องกง (Hong Kong)
.jp คือ ญี่ปุ่น (Japan)
.th คือ ไทย (Thailand)
.sg คือ สิงคโปร์ (Singapore)
.uk คือ อังกฤษ (United Kingdom)