เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การประกาศค่าคงที่
        เพื่อประกาศค่าคงที่ เราทำทุกอย่างเหมือนการประกาศตัวแปรปกติ แต่จะใช้คำสั่ง const คำหน้าและกำหนดค่าให้กับมันทันที

        const int SIZE= 5;
        const float PI = 3.14f;
        const double G = 9.8;

        ในตัวอย่าง ได้มีการสร้างค่าคงที่สามตัว ซึ่งมีประเภทข้อมูลแบบต่างๆ และเราได้กำหนดค่าให้กับมันในทันที เรามักจะใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในการตั้งชื่อให้กับค่าคงที่
        ต่อไปเป็นตัวอย่างแบบเต็มของการใช้งานค่าคงที่กับตัวแปรในภาษา C# ซึ่งจะเป็นการเขียนโปรแกรมในการคำนวณหาพื้นที่ของวงกลม โดยในการทำงานกับวงกลมนั้นจะมีค่าหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือ ค่า PI ซึ่งเป็นค่าของอัตราส่วนระหว่างเส้นรอบวงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีค่าประมาณ 3.14 ดังนั้นจึงให้มันเป็นค่าคงที่ของโปรแกรม

using System; 
class Constant
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          const float PI = 3.14f;       
          float r = 4;        

          float area = PI * r * r;       
          float circumference = 2 * PI * r;       
          float volume = (4 / 3.0f) * PI * r * r * r;       
          float surface = 4 * PI * r * r;        

          Console.WriteLine(“Circle radius = {0}”, r);       
          Console.WriteLine(“Circle area = {0}”, area);       
          Console.WriteLine(“Circle circumference = {0}”, circumference);                 
          Console.WriteLine(“Circle volume = {0}”, volume);       
          Console.WriteLine(“Circle surface = {0}”, surface);   
     }
}

        ในตัวอย่าง ได้มีการประกาศตัวแปรค่าคงที่ PI และนำมาคำนวณหาพื้นที่ของวงกลมด้วยสมการหาพื้นที่ เส้นรอบวง ปริมาตร และพื้นที่ผิวจากรัศมีที่ได้กำหนดในตัวแปร r ในการใช้ค่าคงที่แสดงให้เห็นว่า สามารถเรียกใช้ค่าคงที่ PI ที่มีความหมายเป็นค่าของตัวเลข 3.14 ซึ่งมันง่ายในการใช้งานและจดจำ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างมาก ผู้เรียนจะสังเกตุได้ว่าการใช้งานของมันนั้นจะเหมือนการใช้ตัวแปรปกติ
        อย่างที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ สิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนไม่สามารถทำได้กับค่าคงที่ก็คือการกำหนดค่าใหม่ให้กับมัน ยกตัวอย่างเช่น:

        const float PI = 3.14f;PI = 1.0f; // Invalid

        ซึ่งนี่จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เพราะว่าโปรแกรมจะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าคงที่หลังจากที่มันถูกสร้างแล้ว ซึ่งมันจะมีได้เพียงค่าเดียวตลอดการทำงานของโปรแกรม

Circle radius = 4
Circle area = 50.24
Circle circumference = 25.12
Circle volume = 267.9467
Circle surface = 200.96

        ผลลัพธ์ของโปรแกรมในการใช้งานค่าคงที่กับการหาพื้นที่ของวงกลม และค่าต่างๆ ของวงจากรัศมีที่ระบุ