เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        แนวคิดและวิธีการประกาศตัวแปรผ่านไปแล้ว ต่อไปมาดูตัวอย่างการประกาศและใช้งานตัวแปรในภาษา C#

int x;
x = 10;

        ในตัวอย่าง ได้มีการประกาศตัวแปรที่ชื่อว่า x ซึ่งเป็นตัวแปรแบบจำนวนเต็ม โดยใช้คำสั่ง int ในการประกาศ และบรรทัดต่อมาถึงจะมีการกำหนดค่าให้กับตัวแปร x อย่างไรก็ตามเราสามารถประกาศตัวแปรและกำหนดค่าให้กับมันได้พร้อมกัน

int a = 4;
float b = 10.5;
String name = “Thomas”;

        ในตัวอย่างได้มีประกาศตัวแปรมา 3 ตัวแปร ตัวแปร a เป็นประตัวประเภท Integer และมีการกำหนดค่าให้เท่ากับ 4 ตัวแปร b เป็นตัวแปรประเภท float และกำหนดค่าให้เท่ากับ 10.5 ตัวแปรตัวสุดท้าย name เป็นตัวแปรประเภท string และมีค่าคือ “Thomas”

ตัวอย่างแบบเต็ม ผู้เรียนสามารถลองรันโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้

using System;
class Variable
{
     public static void Main (string[] args)   
     {       
          int year = 1990;       
          string name = “Thomas”;       
          string nationality = “American”;        

          Console.WriteLine (“His name is {0}”, name);       
          Console.WriteLine (“He was born in {0}”, year);       
          Console.WriteLine (“He is {0}”, nationality);   
     }
}

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

His name is Thomas
He was born in 1990
He is American