เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        คลาสเป็นเหมือนโค้ดที่สามารถยืดขยายหรือปรับแต่งได้ มันเป็นเท็มเพลทสำหรับเอาไว้สร้างออบเจ็ค หรือกำหนดค่าเริ่มต้น ซึ่งมันจะมีแอทริบิวส์และเมทธอดที่เป็นสมาชิกของคลาส ยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง class Program เป็นการสร้างคลาสที่มีชื่อว่า Program