เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การอ่านค่าด้วยเมธอด Read() และ ReadLine()
        ในภาษา C# ได้มีเมธอดอำนวยความสะดวกสำหรับการอ่านค่านำเข้าจาก Input Stream เช่น คีย์บอร์ด โดยส่วนมากมักจะใช้เมธอด ReadLine()

การใช้เมธอด Read()
        เมธอด Read() ใช้เพื่อผ่านตัวอักษรตัวต่อไปจาก input steam โดยเมธอดจะส่งค่า integer ของตัวอักษรกลับมา โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

int variable = Console.Read();

        Note: เมธอดนี้ใช้เพื่อรับค่าเพียงแค่หนึ่งตัวอักษรจากคีย์บอร์ดเท่านั้น ถ้าค่าอินพุตท์มากกว่า มันจะตัดทิ้งไปเก็บไว้ใน input buffer

Console.WriteLine(Console.Read());
Console.WriteLine(Console.Read());
Console.WriteLine(Console.Read());

        จากตัวอย่างด้านบน ให้อินพุตท์จากคีย์บอร์ดเป็น “abcd” ผลลัพธ์คือเมธอดจะส่งค่าเป็น integer กลับมาและแสดงบนแต่ละบรรทัด และตัวอักษรตัวสุดท้ายนั้นจะไม่ถูกแสดงเพราะได้มีการเรียกเมธอด Read() เพียง 3 ครั้ง และมันจะนำไปเก็บตัวอักษร d ไว้ใน input buffer เมื่อมันเจอเมธอด Read() อีกครั้ง มันจะนำตัวอักษรที่ถูกเก็บออกมาให้กับเมธอดอัตโนมัติ

abcd
97
98
99

การใช้เมธอด ReadLine()
        วิธีการรับค่าในภาษา C# ที่สะดวกที่สุดคือการใช้เมธอด ReadLine() เพื่ออ่านค่าจากคีย์บอร์ด มันสามารถใช้อ่าน string, integer, float, double เป็นต้น โดยเมธอดจะ return ค่ากลับมาเป็นสตริง ในการที่คุณต้องการอ่านค่าที่เป็นตัวเลข เราจำเป็นต้องใช้เมธอดในการแปลงสตริงให้เป็นตัวเลขก่อน

using System; 
class BasicInputOutput
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          String name;       
          int age;       
          double height;        

          name = Console.ReadLine();       
          int.TryParse(Console.ReadLine(), out age); 
          double.TryParse(Console.ReadLine(), out height);        

          Console.WriteLine(“Name: {0}”, name);       
          Console.WriteLine(“Age: {0}”, age);       
          Console.WriteLine(“Height: {0}”, height);   
     }
}

        ในตัวอย่าง มีตัวแปร 3 ตัวและได้รับค่าให้กับมันโดยการเรียกใช้เมธอด ReadLine() เนื่องจากเมธอดนั้น return ค่าเป็น string สำหรับตัวเลขนั้นเราจำเป็นต้องใช้เมธอด TryParse() เพื่อแปลงไปเป็นประเภทข้อมูลที่ต้องการ เช่น int.TryParse() จะแปลงข้อมูลไปเป็น integer

James
25
7.1
Name: James
Age: 25
Height: 7.1

        ตัวอย่างทั้งการรับค่าและแสดงผลออกทางหน้าจอ