เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

การแสดงข้อความกับเมธอด Write() และ WriteLine()
        เมธอด Write() และ WriteLine() นั้นมาจากไลบรารี่มาตรฐานของภาษา C# ซึ่งอยู่ในคลาส Console ข้อแตกต่างของมันคือ เมธอด WriteLine() นั้นจะเพิ่มการขึ้นบรรทัดใหม่เข้าไป เพื่อใส่ตัวอักษรเข้าไปในเมธอด ในขณะที่เมธอด Write() นั้นจะไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่

using System; 
class BasicInputOutput1
{
     static void Main(string[] args)   
     {       
          Console.Write(“Hello Java”);       
          Console.WriteLine(“Hello C#”);       
          Console.Write(“Hello C++”);   
     }
}

        ตัวอย่างเมื่อรันโปรแกรม

Hello JavaHello C#
Hello C++

        จากตัวอย่างด้านบนนั้น จะสังเกตุเห็นว่าหลังจากคำว่า “Hello C#” โปรแกรมจะขึ้นบรรทัดใหม่ นั่นเป็นผลลัพธ์ของเมธอด WriteLine() นั่นเอง ในภาษา C# สามารถใช้ตัวอักษรพิเศษ \n เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการขึ้นบรรทัดใหม่

        Console.Write(“Hello C#\n”);
        Console.WriteLine(“Hello C#”);

        จากตัวอย่างด้านบน ทั้งสองบรรทัดของโปรแกรมนั้นให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน