เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่งเงื่อนไข
        (selection statement) เป็นคำสั่งที่ให้ผู้ใช้สามารถควบคุมโปรแกรมให้ทำงานตามต้องการตามเงื่อนไขที่กำหนดให้