เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง break
        คำสั่ง break เพื่อบังคับให้ลูปสิ้นสุดการทำงานในทันที การหยุดการทำงานของลูปโดยการใช้คำสั่ง break มักจะสร้างให้กับเงื่อนไขบางอย่าง condition เพื่อทำให้โปรแกรมออกจากลูป มันสามารถใช้ได้กับลูปทุกประเภททั้ง while, do-while, for และ foreach loop

        ตัวอย่างการใช้คำสั่ง break

using System; 
class ForLoop
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          for (int i = 1; i <= 10; i++)       
          {           
               Console.WriteLine(i);           
               if (i == 5) break;       
          }   
     }
}

        ในตัวอย่างโปรแกรมจะออกจากลูปเมื่อ i มีค่าเท่ากับ 5 มันไม่สำคัญว่าเงื่อนไขในลูปที่ i <= 10 จะเป็นจริงหรือไม่

1
2
3
4
5

        ผลลัพธ์ของตัวอย่างการใช้คำสัง break