เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง continue
        คำสั่ง continue ใช้เพื่อข้ามการวนซ้ำรอบปัจจุบัน มันจะข้ามการทำงานคำสั่งทั้งหมดภายในลูปหลังจากคำสั่ง continue และไปเริ่มต้นรอบใหม่ มันสามารถใช้ได้กับลูปทุกประเภท

using System; 
namespace ContinueStatement
{   
     class Program   
     {       
          static void Main(string[] args)       
          {           
               for (int i = 1; i <= 10; i++)           
               {               
                    if (i % 2 == 0) continue;               
                    Console.WriteLine(i);           
               }       
          }   
     }
}

        ในตัวอย่างได้มีการใช้คำสั่ง continue เพื่อข้ามการแสดงผลของตัวเลขคู่ โดยคำสั่งจะทำงานเมื่อ i % 2 == 0 นั่นหมายความว่า i จะข้ามการแสดงผลไป

1
3
5
7
9

        ผลลัพธ์ตัวอย่างการใช้คำสั่ง continue