เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง Do-while loop
        do-while loop นั้นคล้ายกับ while loop ซึ่งมันสามารถใช้ทดแทนกันได้ โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

do {   
     statements
} while (expression) ;

        สิ่งที่แตกต่างของ do-while loop คือการตรวจสอบ expression หลังจากการทำงานรอบแรก    เสร็จสิ้น นั่นหมายความว่า do-while loop จะต้องทำงานอย่างน้อย 1 รอบ สังเกตุว่า expression จะอยู่ที่ตอนท้ายของลูป

using System; 
class DoWhileLoop
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int n;        

          Console.WriteLine(“Enter 0 to exit the loop”);       
          do       
          {           
               Console.Write(“Your number: “);           
               int.TryParse(Console.ReadLine(), out n);           
               Console.WriteLine(“Number you entered is ” + n);       
          } while (n != 0);       
          Console.WriteLine(“Loop ended”);   
     }
}

        ในตัวอย่าง เป็นการใช้ do-while loop เพื่อถามให้ผู้ใช้ป้อนตัวเลข (0) เพื่อออกจากลูป ถ้าตัวเลขที่ใส่เข้ามานั้นไม่ใช่ศูนย์ โปรแกรมก็จะถามให้ใส่ใหม่เรื่อยไป และเมื่อใส่เลขศูนย์ จะทำให้ expression ของโปรแกรมเป็น false และทำให้โปรแกรมออกจากลูป

Enter 0 to exit the loop
Your number: 2
Number you entered is 2
Your number: 3
Number you entered is 3
Your number: 5
Number you entered is 5
Your number: 10
Number you entered is 10
Your number: 0
Number you entered is 0
Loop ended

        ผลลัพธ์ของตัวอย่างการใช้ do while loop เมื่อทดสอบรันโปรแกรมและป้อนตัวเลข