เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง For loop
        for loop นั้นเป็นลูปที่ใช้ทำซ้ำคำสั่งหรือชุดของคำสั่งเป็นจำนวนรอบที่แน่นอน โดยมีรูปแบบในการใช้งานดังนี้

for (initialize; condition; iterator) {   
     statements
}

        ในการใช้ for loop ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเริ่มต้น สร้างเงื่อนไข (expression) และทำการกำหนดการเพิ่มค่าหรือลดค่าของตัวทำซ้ำได้ก่อนที่ลูปจะเริ่มทำงาน มันจะมีประโยชน์ที่ทำให้สะดวกเมื่อผู้ใช้รู้จำนวนรอบที่แน่นอนในการวนซ้ำของโปรแกรม

using System; 
class ForLoop
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          for (int i = 1; i <= 10; i++)       
          {           
               Console.WriteLine(i);       
          }   
     }
}

        ในตัวอย่างเป็นการใช้ for loop เพื่อแสดงตัวเลข 1 ถึง 10 เช่นกัน สังเกตุว่าการกำหนดค่าเริ่มต้น การสร้างเงื่อนไขและการเพิ่มค่าจะถูกใส่ไว้ที่ส่วนหัวของโปรแกรมที่เดียว อย่างไรก็ตาม มันก็เป็นแค่ทางเลือก และผู้ใช้สามารถนำไปใส่ที่ใหม่ได้ถ้าหากต้องการ

using System; 
class ForLoop
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int i = 1;       
          for (; i <= 10; )       
          {           
               Console.WriteLine(i);           
               i++;       
          }   
     }
}

        ผลลัพธ์ของโปรแกรมทั้งสองที่ใช้ for loop เห็นได้ว่าผลลัพธ์เหมือน while loop ซึ่งลูปทั้งสองประเภทนี้ก็สามารถใช้ทดแทนกันได้เช่นกัน แต่อาจจะเขียนแตกต่างกันเล็กน้อย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10