เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง foreach loop
        foreach loop นั้นจะใช้สำหรับวนซ้ำค่าในอาเรย์ ที่ทราบหรือไม่ทราบขนาด โดยลูปจะเริ่มอ่านค่าจากสมาชิกตัวแรกในอาเรย์ ไปจนถึงตัวสุดท้าย

using System; 
class ForeachLoop
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int[] numbers = { 2, 4, -1, 5, 0, 8, 9 };       
          foreach (int i in numbers)       
          {           
               Console.WriteLine(i);       
          }   
     }
}

        ในตัวอย่างได้มีการสร้างอาเรย์ของตัวเลขแบบ integer ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 8 ตัว ในการวนซ้ำแต่ละรอบ ค่าจะเก็บไว้ที่ตัวแปร i แล้วก็แสดงผลออกทาง console

2
4
-1
5
0
8
9

        ตัวอย่างผลลัพธ์ของการใช้ foreach loop