เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง If-else if
        ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่ง else if สำหรับเงื่อนไขที่สองและใช้คำสั่ง else สำหรับเงื่อนไขในกรณีที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ ก่อนหน้าเลย

        ตัวอย่างกับโปรแกรมตรวจสอบเกรดโดยการใช้คำสั่ง if-else

using System;
class SelectionStatement
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int score;       
          Console.Write(“Enter your score: “);       
          int.TryParse(Console.ReadLine(), out score);       
          if(score >= 80) {           
               Console.WriteLine(“Your grade is A”);       
          }       
          else if(score >= 70) {           
               Console.WriteLine(“Your grade is B”);       
          }       
          else if (score >= 60) {           
               Console.WriteLine(“Your grade is C”);       
          }       
          else if (score >= 50) {           
               Console.WriteLine(“Your grade is D”);       
          }       
          else {           
               Console.WriteLine(“You fall”);       
          }   
     }
}

        ในตัวอย่าง เป็นตัวแปรสำหรับการตรวจสอบเกรดโดยการใส่คำแนนลองไปในตัวแปร score และโปรแกรมจะนำไปคำนวณเกรดที่ได้ คือถ้าคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไปจะได้เกรด A, 70 จะได้เกรด B, 60 เกรดจะได้ C ไปเรื่อยๆ และในคำสั่ง else ไม่ตรงกับเงื่อนไขใดๆ ก่อนหน้าเลย และคุณจะสอบตก

        ผลลัพธ์เมื่อลองใส่ค่าคะแนนต่างๆ ลงบนโปรแกรม

Enter your score: 82
Your grade is A

Enter your score: 70
Your grade is B

Enter your score: 49
You fall

        ตัวอย่างเพิ่มเติม กับโปรแกรมแปลงอุณหภูมิโดยการใช้คำสั่ง if else

using System; 
class SelectionStatement
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int mode;       
          float temperature;        

          Console.Write(“1: convert F to C\n2: convert C to F\n”);       
          Console.Write(“Enter 1 or 2: “);       
          int.TryParse(Console.ReadLine(), out mode);        

          Console.Write(“Enter temperature to be converted: “);       
          float.TryParse(Console.ReadLine(), out temperature);        
          if (mode == 1) {           
               float c = (temperature – 32) * (5.0f / 9.0f);           
               Console.WriteLine(“Converted {0} Fahrenheit degree to {1} Celsius degree”, temperature, c);       
          }         
          else if (mode == 2) {           
               float f = temperature * 1.8f + 32;           
               Console.WriteLine(“Converted {0} Celsius degree to {1} Fahrenheit degree”, temperature, f);       
          }         
          else {           
               Console.WriteLine(“You’ve entered wrong mode.”);       
          }   
     }
}

          ตัวอย่างข้างบนเป็นโปรแกรมสำหรับแปลงอุณภูมิจากองศาเซลเซียสเป็นองศาฟาเรนไฮต์ และในทางกลับกัน มันมีสองตัวแปรในโปรแกรม ตัวแปร mode เพื่อบ่งบอกว่าคุณต้องการแปลงไปเป็นแบบไหน ยกตัวอย่างเช่น: ถ้าผู้ใช้ใส่ค่า 1 มันหมายความว่าแปลงจาก องศาฟาเรนไฮต์ ไปเป็น องศาเซลเซียส ใส่ 2 เป็นการแปลงจาก องศาเซลเซียส ไปเป็นองศาฟาเรนไฮต์ และถ้าเป็นค่าอื่นโปรแกรมจะไม่ทำงาน ตัวแปร temperature เป็นค่านำเข้าของอุณหภูมิที่ต้องการแปลง