เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง If
        คำสั่ง if เป็นคำสั่งเลือกพื้นฐานในการเขียนโปรแกรมในทุกๆ ภาษา มักถูกใช้เพื่อควบคุมโปรแกรมเพื่อให้ทำงานในบล็อกของ if ถ้าตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้

if (expression) {   
     // statements
}

        expression คือเงื่อนไขที่คุณจะต้องกำหนดเพื่อที่จะให้โปรแกรมทำงาน ถ้า expression เป็น true โปรแกรมจะทำงานในบล็อกคำสั่งของ if ที่ล้อมรอบด้วย { และ } ถ้า expression เป็น false มันจะถูกเพิกเฉยและไปทำงานบรรทัดต่อไปหลังบล็อคของ if

string name = “Mateo”;
if (name == “Mateo”) {   
     Console.WriteLine(“Welcome, Mateo!”);
}

        จากตัวอย่างด้านบน ได้มีการใช้คำสั่ง if เพื่อตรวจสอบชื่อในตัวแปร name ว่าถ้ามันเท่ากับ “Mateo” จะทำให้ expression เป็น true และจะแสดงคำว่า “Welcome, Mateo!” ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
        Note: การเปรียบเทียบสตริงในภาษา C# นั้นเป็นแบบ case-sensitive นั่นหมายความว่า “Mateo” และ “mateo” นั้นเป็นคนละค่ากัน