เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        คำสั่ง namespace นั้นถูกใช้สำหรับการประกาศ namespace สำหรับคลาส ในภาษา C# namespace สามารถประกอบไปด้วยคลาสเดียวหรือหลายคลาสก็ได้ ในตัวอย่างได้มีการสร้าง namespace Hello สำหรับโปรแกรม