เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง Switch case
        คำสั่งการเลือกอีกแบบหนึ่งคือคำสั่ง switch case ซึ่งมันทำงานคล้ายกับคำสั่ง if แต่จะใช้สำหรับเปรียบเทียบกับค่าคงที่เท่านั้น ซึ่งมีรูปแบบการใช้งานดังนี้:

switch(inputValue) {   
     case constant1:       
          // statement for case 1       
          break;   
     case constant2:       
          // statement for case 1       
          break;   
     default:       
          //statement for default case       
          break;
}

        โดย inputValue เป็นค่าที่ต้องการนำไปเปรียบเทียบกับค่าคงที่ในแต่ละกรณี (case) ในบล็อกของ switch ที่เรียงลำดับกัน เมื่อเงื่อนไขตรงกับ case ใดๆ โปรแกรมจะทำงานในส่วนของคำสั่ง case จนกว่ามันจะพบคำสั่ง break เพื่อที่จะออกจากบล็อกของ switch

        ตัวอย่างการใช้งาน switch-case

using System; 
class SwitchCase
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int n = 1;       
          switch(n) {           
               case 1:               
                    Console.WriteLine(“Case 1”);               
                    break;           
               case 2:               
                    Console.WriteLine(“Case 2”);               
                    break;           
               default:               
                    Console.WriteLine(“Default case”);               
                    break;       
          }   
     }
}

        ตัวอย่าง ได้มีการส่งตัวแปร n เป็นอากิวเมนต์สำหรับ switch และมันมีประเภทข้อมูลเป็นแบบ Integer สังเกตุกว่าเงื่อนใน case ต่างๆ ก็ต้องเป็น Integer ด้วยเช่นกัน