เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คำสั่ง While loop
        คำสั่ง while loop นั้นเป็นคำสั่งวนซ้ำที่ง่ายที่สุดในภาษา C# โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

while (expression) {   
     statements
}

        while loop นั้นจะใช้ในการทำซ้ำส่วนของโปรแกรมในขณะที่ expression เป็น true จนกว่า expression เป็น false โปรแกรมจะออกจาก while loop และทำงานต่อไปหลังจากลูป

        ตัวอย่างการใช้ while loop ในภาษา C#

using System; 
class WhileLoop
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int n = 1;       
          while (n <= 10)       
          {           
               Console.WriteLine(“Loop ” + n);           
               n++;       
          }       
          Console.WriteLine(“Loop ended”);   
     }
}

        ในตัวอย่าง เป็นการใช้ while loop เพื่อนับเลข โดยโปรแกรมจะเริ่มนับจาก 1 ถึง 10 ซึ่งได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวนับเป็น 1 และ expression ของโปรแกรมคือ n <= 10 นั่นหมายความว่าโปรแกรมจะทำงานในลูปของ while ตราบใดที่ค่าของตัวแปร n ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 หลังจากนั้นมันจะออกจากลูป และแสดงข้อความ “Loop ended” บรรทัดสุดท้าย ในลูปก็จะแสดงค่าของ n และเพิ่มค่าขึ้นในแต่ละรอบโดยคำสั่ง n++ เพื่อไม่ให้โปรแกรมอยู่ในลูปตลอดไป

Loop 1
Loop 2
Loop 3
Loop 4
Loop 5
Loop 6
Loop 7
Loop 8
Loop 9
Loop 10
Loop ended

        ผลลัพธ์จากตัวอย่างการใช้ while loop เพื่อนับตัวเลข