เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ค่าคงที่
        เป็นตัวแปรที่ค่าของมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ถูกสร้างขึ้น และค่าของมันจะต้องถูกกำหนดให้ในตอนที่สร้างทันที เนื่องจากมันคือตัวแปรประเภทหนึ่ง การใช้งานของมันจะเหมือนกับตัวแปรปกติ แต่ในการประกาศต้องใช้คำสั่ง const นำหน้าเพื่อบ่งบอกว่าเป็นตัวแปรค่าคงที่
        การประกาศค่าคงที่ในภาษา C# มีรูปแบบดังนี้

        const type identifier = value;

        const เป็นคำสั่งที่ใช้ในการประกาศค่าคงที่ type เป็นประเภทข้อมูลของค่าคงที่โดยมีหลักการเหมือนกับการประกาศตัวแปรทั่วไป identifier นั้นเป็นชื่อของค่าคงที่ โดยส่วนมากมักจะนิยมใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด value เป็นค่าของค่าคงที่ที่สร้างขึ้นและต้องกำหนดพร้อมกับตอนประกาศค่าคงที่เสมอ