เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        ตัวแปรถูกใช้เพื่อเก็บข้อมูลในหน่วยความจำเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นไว้ใช้ภายหลังในโปรแกรม ในภาษา C# นั้นมีตัวแปรประเภทต่างๆ ที่มีชนิดข้อมูลที่แตกต่างกันไป เช่น Boolean, integer, floating point, string และพอยน์เตอร์ โดยการประกาศตัวแปรนั้นมีรูปแบบดังนี้

type identifier;

        โดยที่ type เป็นชนิดของข้อมูลพื้นฐานที่มีในภาษา C# แต่อย่างไรก็ตามมันยังสามารถเป็นชนิดข้อมูลแบบอื่นๆ ได้ เช่น ออบเจ็ค ซึ่งจะกล่าวภายหลังในบทเรียนนี้ ส่วน identifier เป็นชื่อของตัวแปรที่ผู้เรียนต้องการสร้างขึ้น

ตัวอย่างในการประกาศตัวแปรในภาษา C#

char a;
int b;
float c = 5.6f;

        ในการตั้งชื่อตัวแปรนั้น ชื่อของตัวแปรไม่สามารถตรงกับคำสงวนที่มีในภาษา C# ได้ และจะเป็นแบบ case-sensitive นั่นหมายความว่า ตัวแปร name และ NAME เป็นตัวแปรคนละตัวแปรกัน ในการตั้งชื่อตัวแปรในภาษา C# จะมีกฏดังนี้
        – ชื่อของตัวแปรสามารถประกอบไปด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข และเครื่องหมาย_เท่านั้น และไม่สามารถขึ้นต้นด้วยตัวเลขได้
        – ชื่อของตัวแปรต้องไม่ตรงกับคำสงานในภาษา C# แต่อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้เครื่องหมาย @ นำหน้าชื่อตัวแปรได้หากคุณต้องการใช้คำสงวน แต่นั่นไม่ใช่วิธีการปฏิบัติที่ดี
        ในกฏการตั้งชื่อของตัวแปรที่เราได้กล่าวมานั้นยังสามารถใช้กับการตั้งชื่อ เมธอด คลาส Interfaces หรือสิ่งต่างๆ ที่ผู้ใช้เป็นคนกำหนดขึ้นมา ซึ่งคุณจะได้เห็นตัวอย่างการใช้งานในบทต่อๆ ไปของบทเรียน