เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        ในภาษา C# นั้น ข้อมูลประเภทจำนวนเต็มจะแบ่งเป็นหลายขนาด ซึ่ง Byte เป็นข้อมูลที่เก็บค่าได้น้อยที่สุด ส่วน Long จะเก็บค่าได้มากที่สุด และนอกจากนี้ยังมีประเภทแบบไม่มีเครื่องหมายด้วยที่เก็บเพียงจำนวนเต็มบวกเท่านั้นที่เรียกว่า unsigned

ตัวอย่างในการประกาศและใช้งานตัวแปรประเภทตัวเลขในภาษา C#

using System; 
class NumberExample
{   
     static void Main(string[] args)   
     {        
          int apple = 10;       
          int mango = 5;       
          int totalFruit = apple + mango;        

          Console.WriteLine(“We have {0} fruits in the basket”, totalFruit);        

          byte month = 12;       
          byte day = 10;       
          short year = 2016;        

          Console.WriteLine(“Date {0}/{1}/{2}”, month, day, year);        
          decimal bigNumber = 9460730472580800;       

          Console.WriteLine(bigNumber.ToString(“0.00000E0”));        

          int max = Int32.MaxValue;       
          Console.WriteLine(max);       
          max = max + 1;       
          Console.WriteLine(max);    
     }
}

     ในตัวอย่างเป็นการประกาศตัวแปรในการเก็บตัวเลขที่ประกอบไปด้วยตัวแปรประเภทต่างๆ มีการประกาศตัวแปร Integer สำหรับเก็บจำนวนของผลไม้และหาผลรวมในตัวแปร totalFruit และจากนั้นแสดงผลรวมออกทางหน้าจอ

byte month = 12;
byte day = 10;
short year = 2016;

decimal bigNumber = 9460730472580800;

        ต่อมาเป็นการประกาศตัวแปรสำหรับเก็บค่าของวันเดือนปี เราใช้ตัวแปรประเภท byte และ short เพราะว่าการใช้ประเภทข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถเก็บค่าของวันที่ได้เพียงพอแล้ว ดังนั้นคุณควรจะเลือกใช้ขนาดของตัวแปรให้เหมาะสมกับข้อมูล ในตัวอย่างในตัวแปร month และ day นั้นมีค่าที่มากที่สุดเป็น 31 ดังนั้นการเลือกใช้ byte ในการเก็บทำให้ประหยัดหน่วยความจำได้ และประกาศตัวแปรประเภท decimal สำหรับเก็บค่าของตัวเลขขนาดใหญ่

int max = Int32.MaxValue;
Console.WriteLine(max);
max = max + 1;
Console.WriteLine(max);

        สุดท้ายเป็นการเกิด Overflow ในการเขียนโปรแกรม ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อข้อมูลภายในตัวแปรนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าสูงสุด หรือลดลงมากกว่าค่าต่ำสุดที่ตัวแปรสามารถเก็บค่าได้ ในตัวอย่างเราได้กำหนดค่าให้กับตัวแปร max จาก Property Int32.MaxValue ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของข้อมูลแบบ Integer หลังจากนั้นเราได้เพิ่มค่าของตัวแปรไป 1 ทำให้ค่าของตัวแปรเกินค่าสูงสุดที่รับได้ ซึ่งค่าสูงสุดของ Integer คือ 2,147,483,647 ดังนั้นตัวแปรจึง Overflow ไปยังค่าต่ำสุด

ผลลัพธ์ของโปรแกรมในการทำงานกับตัวเลข

We have 15 fruits in the basket
Date 12/10/2016
9.46073E15
2147483647
-2147483648