เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        ประเภทข้อมูลแบบทศนิยมใช้สำหรับเก็บตัวเลขใดๆ ที่มีหลักของทศนิยมด้วย ข้อมูลประเภทนี้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีความอะเอียดหรือเศษส่วน เช่น ตัวเลขการทำควณทางวิทยาศาสตร์ ในภาษา C# ข้อมูลประเภทนี้จะมี float, double และ decimal

ตัวอย่างการประกาศตัวแปรและการใช้งาน

using System; 
class Booleanxample
{   
     static void Main(string[] args)   
     {        
          float speed = 8.3f;       
          float time = 10.25f;       
          float distance = speed * time;        

          Console.WriteLine(“Mateo runs at speed {0} m/s in {1} seconds”, speed, time);       
          Console.WriteLine(“Total run distance {0} meters”, distance);        

          float lightSpeed = 5.8786E12f; // 5.8786 x 10^12         
          Console.WriteLine(“Light can travel {0} miles in 1 year”, lightSpeed);        
          double day = 365.25;       
          double neutronMass = 1.674927471E-27;       
          double pi = 22 / 7.0f;       
          Console.WriteLine(“Earth take about {0} day to orbit the sun”, day);       
          Console.WriteLine(“PI value = {0}”, pi);       
          Console.WriteLine(“Neutron Mass = {0} kg”, neutronMass);    
     }
}

        ในตัวอย่าง ได้มีการประกาศตัวแปรประเภท float และ double เพื่อเก็บข้อมูลแบบทศนิยม ในการกำหนดค่าให้กับตัวแปรประเภท float นั้นจะต้องลงท้ายตัวเลขด้วยตัวอักษร f เสมอเพื่อบ่งบอกว่าเป็นข้อมูลประเภท float เช่น ในคำสั่ง float speed = 8.3f; สำหรับ double นั้นไม่ต้องมีตัวอักษร

float lightSpeed = 5.8786E12f; // 5.8786 x 10^12

double neutronMass = 1.674927471E-27;
double pi = 22 / 7.0f;

        นอกจากนี้ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรยังสามารถใช้ในรูปแบบวิทยาศาสตร์ได้ ดังในคำสั่งข้างบนโดยการใช้ตัวอักษร E ซึ่งหมายถึงแทนสิบยกกำลัง ซึ่งในตัวอย่างหมายถึง 5.8786 x 10^12 หรือสามารถกำหนดค่าในรูปแบบของ Expression เหมือนในคำสั่ง double pi = 22 / 7.0f;

ผลลัพธ์ของตัวอย่างในการใช้ประเภทข้อมูลแบบจำนวนจริง

Mateo runs at speed 8.3 m/s in 10.25 seconds
Total run distance 85.075 meters
Light can travel 5.8786E+12 miles in 1 year
Earth take about 365.25 day to orbit the sun
PI value = 3.14285714285714
Neutron Mass = 1.674927471E-27 kg