เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        ในภาษา C# มีประเภทข้อมูลเพียงพอที่ให้ผู้เรียนสามารถจัดการกับข้อมูลประเภทต่างๆ ได้ เช่น ตัวอักษร ข้อความ ตัวเลขจำนวนเต็ม และจำนวนจริง เป็นต้น ซึ่งข้อมูลแต่ละประเภทจะใช้สำหรับเก็บค่าที่แตกต่างกันออกไป เช่น เก็บค่าคะแนนของผู้เล่นเกมส์ไว้ในตัวแปรประเภทจำนวนเต็ม หรือเก็บชื่อไว้ในตัวแปรประเภทข้อความ เป็นต้น
        ข้อมูลพื้นฐาน 4 ประเภทที่มีในภาษา C# ซึ่งประเภทข้อมูลเหล่านี้เป็น Primitive datatype หรือประเภทข้อมูลพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
        Characters: เป็นประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการเก็บตัวอักษร โดยการใช้คำสั่ง char หรือ string ในการประกาศตัวแปร
        – Integer: เป็นประเภทข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลตัวเลขแบบจำนวนเต็ม โดยการใช้คำสั่ง int หรือ long ในการประกาศตัวแปร แต่ที่แตกต่างกันคือหน่วยความจำที่ใช้ในการเก็บ เช่น long จะเก็บข้อมูลได้มากกว่า int แต่ก็จะใช้หน่วยความจำมากกว่าเช่นกัน
        – Floating point: เป็นประเภทของข้อมูลที่ใช้สำหรับการเก็บตัวเลขแบบทศนิยมหรือจำนวนจริง โดยการใช้คำสั่งจะใช้ float หรือ double ในการประกาศตัวแปร
        – Boolean: เป็นประเภทข้อมูลที่ใช้เก็บข้อมูลได้เพียงแค่สองค่าคือ true และ false
        ประเภทของข้อมูลแบบอื่นในภาษา C# นั้นจะเป็นประเภทข้อมูลแบบออบเจ็ค อาเรย์ ซึ่งจะมากับไลบรารี่ของภาษาหรือผู้เรียนก็สามารถสร้างขึ้นเองได้เช่นกัน

ตารางแสดงประเภทของข้อมูลพื้นฐานในภาษา C#

คลาส

ประเภท

คำอธิบาย

ค่า

Char

char

ตัวอักษร

Unicode character

ขนาด 16 bit

U +0000 ถึง U +ffff

SByte

sbyte

เลขจำนวนเต็ม

ขนาด 8 bit

-128 ถึง 127

Int16

short

เลขจำนวนเต็ม

ขนาด 16 bit

-32,768 ถึง 32,767

Int32

int

เลขจำนวนเต็ม

ขนาด 32 bit

-2,147,483,648 ถึง

2,147,483,647

Int64

long

เลขจำนวนเต็ม

ขนาด 64 bit

-9,223,372,036,854,775,808

ถึง 9,223,372,036,854,775,807

Single

float

เลขจำนวนจริง

ขนาด 32 bit

-3.40282E38 ถึง

3.40282E38

Double

double

เลขจำนวนจริง

ขนาด 64 bit

-1.79769E308 ถึง

1.79769E308

Byte

byte

เลขจำนวนเต็มบวก

ขนาด 8 bit

0 ถึง 255

UInt16

ushort

เลขจำนวนเต็มบวก

ขนาด 16 bit

0 ถึง 65,535

UInt32

unsigned int

เลขจำนวนเต็มบวก

ขนาด 32 bit

0 ถึง 4,294,967,295

UInt64

unsigned long

เลขจำนวนเต็มบวก

ขนาด 64 bit

0 ถึง

18,446,744,073,709,551,615

Decimal

decimal

เลขขนาด 128 bit

-7.92282E28 ถึง

7.92282E28

Boolean

boolean

ค่า true หรือ false

true, false

String

string

ใช้เก็บตัวอักษร

หลายตัวหรือ text

Multiple characters

(Char array)