เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        ภาษา C# นั้นต้องการฟังก์ชันที่เรียกว่า Main() เพื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดโปรแกรม ผู้เรียนสามารถเขียนโค้ดโปรแกรมของตัวเองในฟังก์ชัน Main และใช้เรียกฟังก์ชันอื่นๆ และฟังก์ชัน Main นั้นจะมีหลายแบบ ซึ่งผู้เรียนสามารถสร้างได้โดยใช้คำสั่ง void, int และอื่นๆ โดยที่คำสั่ง void บ่งบอกว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้มีค่าส่งกลับไม่เช่นนั้น คุณต้องใช้คำสั่ง return เพื่อส่งค่ากลับหลังจากจบฟังก์ชัน อย่างไรก็ตามคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันในภาษา C# ภายหลัง

ตัวอย่างของฟังก์ชัน Main แบบอื่นๆ และแบบเป็นฟังก์ชัน Main ที่ใช้คำสั่ง int ในการสร้าง

// method integer type
using System; 
namespace Hello
{
     class Program
     {
          static int Main()       
          {           
               Console.WriteLine(“Hello World!”);           
               return 0;       
          }   
     }
}

ฟังก์ชัน main ในภาษา C# กับอากิวเมนต์

using System;
namespace Hello
{   
     class Program   
     {       
     static void Main(string[] args)       
          {           
               Console.WriteLine(“Hello World!”);       
          }   
     }
}

        ภายในฟังก์ชัน Main คำสั่ง Console.WriteLine(“Hello World!”) นั้นถูกใช้เพื่อแสดงผลข้อความ “Hello Word!” ออกทางหน้าจอโดยการใช้ฟังก์ชัน WriteLine จากคลาส Console ซึ่งอยู่ภายใต้ System namespace