เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        โครงสร้างพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมภาษา C# เราจะสร้างโปรแกรมที่ชื่อว่า Hello World ซึ่งจะแสดงคำว่า “Hello Word” ออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ มันเป็นโปรแกรมแรกที่ทุกคนจะได้เขียนเมื่อเริ่มเขียนโปรแกรม

// #C Hello Word program

using System;

namespace Hello

{

    class Program

    {

        static void Main()

        {

            // print text to the screen

            Console.WriteLine(“Hello World!”);

        }

    }

}

        สามารถรันโปรแกรมใน Visual Studio ได้โดยการ Ctrl + F5 สำหรับโหมด Debug เพราะว่าเมื่อโปรแกรมจบการทำงาน Console จะปิดตัวลงทันที หรือจะใช้คำสั่ง Console.ReadKey() ในตอนท้ายของเมธอด Main() สำหรับแก้ปัญหาดังกล่าวได้

ผลลัพธ์ของโปรแกรม

Hello World!