เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Arithmetic operators
        ในภาษา C# มีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ในการดำเนินการในคณิตศาสตร์ต่างๆ เช่น  การบวก การลบ การคูณ การหาร และอื่นๆ ซึ่งในการเขียนโปรแกรม เราเรียกตัวดำเนินการเหล่านี้ว่า operand เพื่อใช้จัดการกับข้อมูลที่มี

ตารางของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษา C#

Symbol

Name

Example

+

Addition

c = a + b

Subtraction

c = a – b

*

Multiplication

c = a * b

/

Division

c = a / b

%

Modulo

c = a % b

        ตัวอย่างในการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นในภาษา C#

using System; 
class ArithmeticOperators
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int a = 10;       
          int b = 3;        
          float c = 2.0f;        

          Console.WriteLine(“a + b = ” + (a + b));       
          Console.WriteLine(“a – b = ” + (a – b));       
          Console.WriteLine(“a * c = ” + (a * c));       
          Console.WriteLine(“a / c = ” + (a / c));       
          Console.WriteLine(“a % c = ” + (a % c));   
     }
}

        ในตัวอย่าง ได้มีการสร้างตัวแปรสองตัวสำหรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม integer และอีกหนึ่งตัวเพื่อเก็บจำนวนจริง floating point ซึ่งได้มีการใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ สำหรับการบวก การลบ การคูณ การหาร และมอดดูโล (การหารเอาเศษ)

        ผลลัพธ์เมื่อรันโปรแกรม

a + b = 13
a – b = 7
a * c = 20
a / c = 5
a % c = 0