เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Assignment operator
        assignment operator หรือตัวดำเนินการกำหนดค่าใช้เครื่องหมายเท่ากับ = มันใช้สำหรับกำหนดค่าให้กับตัวแปรในภาษา C# ยกตัวอย่างเช่น:

float weight = 58.3f;
int y = -3;
int x = y;
string name = “Marcus”;

        ในตัวอย่างด้านบน ได้มีการใช้ตัวดำเนินการกำหนดค่าเพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปรซึ่งมีประเภทข้อมูลแบบต่างๆ