เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Bitwise operators
        ในภาษา C# จะมีตัวดำเนินการระดับบิท (bitwise operators) โดยจะทำงานกับค่าของบิทในรูปแบบต่างๆ ของข้อมูลที่เก็บไว้ในตัวแปร

        ตารางของ Bitwise operators ในภาษา C#

Symbol

Description

&

Bitwise AND

|

Bitwise inclusive OR

^

Bitwise exclusive OR

~

bit inversion

<< 

Shift bits left

>> 

Shift bits right