เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        Boolean เป็นประเภทข้อมูลที่สามารถเก็บได้สองค่าคือ true และ false มันใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้เพียงสองค่าหรือสองสถานะ เช่น เพศชายและหญิง กลางวันและกลางคืน เปิดหรือปิด เป็นต้น Boolean นั้นเป็นข้อมูลที่ใช้เป็น Expression ที่ทำงานร่วมกับคำสั่งควบคุมหรือคำสั่งเงื่อนไข

ตัวอย่างการประกาศและใช้งานตัวแปรประเภท Boolean ในภาษา C#

using System; 
class BooleanExample
{   
     static void Main(string[] args)   
     {        
          bool isDay = true;        

          if (isDay)       
          {           
               Console.WriteLine(“Good morning.”);       
          }       
          else       
          {           
               Console.WriteLine(“Good night.”);       
          }        

          bool gameOver = false;       
          Console.WriteLine(“Game over = {0}”, gameOver);    

     }
}

        ในตัวอย่าง ได้มีการประกาศตัวแปร isDay สำหรับกำหนดว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน จึงมีการใช้คำสั่ง if ในการตรวจสอบค่า เพราะว่าตัวแปรมีค่าเป็นจริง บล็อคภายในคำสั่ง if จึงทำงาน ต่อมาเป็นตัวแปร gameOver ใช้ในการเก็บสถานะของเกมว่าจบหรือยัง

ผลลัพธ์การทำงานของโปรแกรม ในการใช้งานตัวแปรประเภท Boolean

Good morning.
Game over = False