เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คอมไพล์เลอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แปลงโค้ดจากภาษาโปรแกรมระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจและนำไปประมวลผลได้ โดยภาษาดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบของตัวเลขฐานสอง ซึ่งมีเพียงแค่ 1 และ 0 เท่านั้น

ในการที่จะเขียนโปรแกรมภาษา C# เราต้องการคอมไพล์เลอร์ที่จะแปลงโค้ดที่เราเขียนไปเป็นภาษาเครื่อง (รูปแบบเลขฐานสอง) ซึ่งมันเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์จะใช้สร้างโปรแกรมขึ้นมา