เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        ตัวแปรอีกประเภทหนึ่งที่สำคัญคือ Char และ String ซึ่งข้อมูลประเภทนี้มีรูปแบบการเก็บข้อมูลเหมือนกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือ Char จะเก็บข้อมูลเพียงหนึ่งตัวอักษร และใช้เครื่องหมาย ล้อมรอบค่าของ Literal ส่วน String สามารถเก็บได้หลายตัวอักษรและใช้เครื่องหมาย ล้อมรอบค่าของ Literal มาดูตัวอย่างการประกาศตัวแปรประเภท Char และ String

char ch = ‘C’;
string siteName = “MarcusCode”; 

Console.WriteLine(“You are learning {0}# on {1}”, ch, siteName);

        อย่างไรก็ตามคุณจะได้เรียนเกี่ยวกับ String ในภายหลังของบทนี้ เพราะว่า String เป็นประเภทข้อมูลที่สำคัญและมีการใช้งานค่อนข้างมากในการเขียนโปรแกรม
        ในการเขียนโปรแกรม เพราะว่าเราจัดการกับข้อมูลหลากหลายประเภท ดังนั้นการแปลงประเภทข้อมูลจากประเภทหนึ่งไปยังประเภทหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ในภาษา C# มีเมธอดในการแปลงข้อมูลมาพร้อมกับคลาสของประเภทข้อมูลอย่างครบถ้วน เช่น Int32.Parse() เป็นเมธอดในการแปลง String เป็นตัวเลขแบบ Integer หรือคุณสามารถใช้เมธอดในคลาส Convert ได้เช่นกัน