เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        ในภาษา C# ผู้เรียนสามารถคอมเม้นต์โดยการใช้เครื่องหมาย // ก่อนหน้าบรรทัดของตัวอักษรที่ต้องการคอมเม้นต์ ผลลัพธ์ของการคอมเมนต์ก็คือโค้ดนั้นจะไม่มีผลกับโปรแกรม // และจะถูกเพิกเฉยจากคอมไพเลอร์ และการคอมเม้นต์แบบนี้เรียกว่าการคอมเม้นต์แบบ 1 บรรทัด

ตัวอย่างการเขียนคอมเมนต์ 1 บรรทัด
// This is my first comment

        การคอมเม้นต์อีกแบบหนึ่งก็คือ การคอมเม้นต์แบบบล็อคหรือหลายบรรทัด ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถคอมเม้นต์โค้ดได้มากกว่า 1 บรรทัดหรือค้อมเม้นต์ในส่วนที่ซับซ้อนขึ้น โดยสิ่งที่ผู้เรียนคอมเม้นต์จะอยู่ในเครื่องหมาย /* และ */

ตัวอย่างการคอมเม้นต์แบบหลายบรรทัด
/* The first line of comment
The second line of comment */