เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Compound assignment
        Compound assignment operators เป็นตัวดำเนินการใช้สำหรับปรับปรุงหรืออัพเดทค่าของตัวแปร โดยมีข้อกำหนดว่าข้อมูลใหม่นั้นต้องมีความสัมพันธ์กับข้อมูลเดิม เช่น เพิ่มค่าของ x ไปอีก 10 กล่าวอีกนัยหนึ่งมันเป็นรูปแบบสั้นของ arithmetic operators
        รายการของ compound assignment operators ในภาษา C# ที่ต้องทราบ

Operator

Example

Equivalent to

+=

a += 2;

a = a + 2

-=

a -= 2;

a = a – 2

*=

a *= 2;

a = a * 2

/=

a /= 2;

a= a / 2

%=

a %= 2;

a = a % 2

>>=

a >>= 2;

a = a >> 2

<<=

a <<= 2

a = a << 2

&=

a & = 2;

a = a & 2

^=

a ^= 2;

a= a ^ 2

|=

a |= 2;

a = a | 2

        ตัวอย่างการใช้งาน

int money = 100;
money += 30;    // equivalent to money = money + 30
money += 50;    // equivalent to money = money + 50

        ในตัวอย่าง เป็นการเพิ่มค่าให้กับตัวแปร money ให้มันมีค่าเหมือนกับคอมเม้นต์ทางด้านขวา