เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Conditional ternary operator (?)
        ternary operator นั้นจะใช้เครื่องหมาย ? มันถูกใช้ในการประเมินค่าของ expression และจะให้ผลลัพธ์เป็นค่าแรกถ้าหาก expression เป็น true และค่าที่สองถ้า expression เป็น false โดยค่าทั้งสองต้องเป้นประเภทหรือชนิดข้อมูลชนิดเดียวกัน โดยมันมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

        expression ? value1 : value2;

        String cc = “NY”;
        Console.WriteLine(cc == “NY” ? “New York” : “Other states”);

        ในตัวอย่าง จากคำสั่ง cc == “NY” นั้นคือ expression ที่สร้างขึ้นจาก ternary operator และ “New York” นั้นจะผลเป็นผลลัพธ์เมื่อ expression นี้เป็น true และค่าที่สองคือ “Other states” จะเป็นผลลัพธ์เมื่อ expression เป็น false โปรดจำไว้ว่าค่าทั้งสองจะต้องเป็นประเภทข้อมูลเดียวกันเสมอ

New York

        ผลลัพธ์ของโปรแกรม มันจะแสดง “New York” เพราะว่า expression ในโปรแกรมเป็น true