เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Explicit type casting operator
        Explicit type casting ในภาษา C# นั้นหมายความว่าเป็นการแปลงจากประเภทข้อมูลชนิดหนึ่งไปเป็นประเภทข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง Explicit type casting จะเกิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อ literals ให้กับตัวแปรหรือค่าคงที่ หรือสามารถเกิดขึ้นโดยการใช้วิธีการของ c-like ซึ่งสืบทอดมาจาดภาษา C

int a = 10.5; // ตัวเลขนี้จะแปลงไปเป็น Integer อัตโนมัติ
int b = (int) 89.23; // c-like
float c = (int) b;