เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

Increment และ decrement
        Increment และ decrement เป็นตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับเพิ่มค่าและลดค่าตามลำดับ ผลลัพธ์คือค่าของตัวแปรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 เท่านั้น ซึ่งในตัวดำเนินการ increment และ decrement ก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ prefix และ postfix และเครื่องหมายที่ใช้ในตัวดำเนินการนี้คือ ++ และ —

Type

Operator

Example

Equivalent to

Prefix

++

++a

a = a + 1

Postfix

++

a++

a = a + 1

Prefix

–a

a = a – 1

Postfix

a–

a = a – 1

        Prefix เป็นการใส่เครื่องหมายไว้หน้าของตัวแปร การทำงานค่าของตัวแปรจะเพิ่มก่อนที่จะทำงานคำสั่งปัจจุบัน ในขณะที่ postfix เป็นการใส่เครื่องหมายทางด้านหลัง การทำงานค่าของตัวแปรจะถูกเพิ่มขึ้นหลังจากที่คำสั่งปัจจุบันทำงานเสร็จสิ้นแล้ว

        ตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้น

using System; 
class IncrementDecrement
{   
     static void Main(string[] args)   
     {       
          int a = 5;       
          int b = 5;        

          Console.WriteLine(“a =  {0}”, ++a);       
          Console.WriteLine(“b =  {0}”, b++);       
          // now b is 6   
     }
   

        ผลลัพธ์ชองโปรแกรม

a = 6
b = 5

        จากตัวอย่างข้างบน เรามีตัวแปรสองตัวคือ a และ b และได้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับทั้งสองเป็น 5  ตัวแปร a นั้นจะแสดงผลออกมาเป็น 6 เพราะว่าการทำงานของ increment แบบ postfix จะเพิ่มค่าก่อนส่วน b นั้นยังคงเป็น 5 เพราะจะต้องเพิ่มค่าหลังจากการทำงานของบรรทัดนั้นเสร็จสิ้น