เนื้อหาของคอร์ส
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ 5 (ง30245) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ/สหศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

        keyword เป็นคำสงวนที่ผู้เรียนไม่สามารถใช้ได้ในส่วนของโปรแกรม สำหรับการกระทำบางอย่าง เช่น การใช้ในการประกาศชื่อตัวแปรและเมทธอด ในภาษา C# มีคำสงวนมากมายได้แก่

ตารางรายการของ keyword ในภาษา C#

   

abstract

as

base

bool

break

byte

case

catch

char

checked

class

const

continue

decimal

default

delegate

do

double

else

enum

event

explicit

extern

false

finally

fixed

float

for

foreach

goto

if

implicit

in

in (generic modifier)

int

interface

internal

is

lock

long

namespace

new

null

object

operator

out

out (generic modifier)

override

params

private

protected

public

readonly

ref

return

sbyte

sealed

short

sizeof

stackalloc

static

string

struct

switch

this

throw

true

try

typeof

unit

ulong

unchecked

unsafe

ushort

using

virtual

void

volatile

while